benen.jpg

Arbeidsfysiotherapie

Actieve houding van werkgever en werknemer vereist!

Op 1 januari 2006 is de Wet werk en inkomen (WIA) in werking getreden, deze heeft de WAO vervangen. Een van de speerpunten van de nieuwe wet is de actieve houding die werkgever en werknemer moeten aannemen om te bevorderen dat door ziekteverzuim afwezig personeel op de werkvloer terugkeert
Langdurig ziekteverzuim bezorgt collega’s extra werk, zet het werkproces onder druk-en kan een werkgever heel veel geld kosten. Een snelle terugkeer van zieke werknemers op de werkvloer is daarom van cruciaal belang. “Het gaat niet om wat je niet meer kan… maar om wat je nog wel kan.” Gespecialiseerde praktijken kunnen daarbij helpen. In onze praktijk zijn twee gespecialiseerde reintegratiedeskundigen en een arbeidsfysiotherapeut werkzaam.

Arbeidsrelevante klachten en arbeidsfysiotherapie.

Onder arbeidsrelevante klachten verstaan wij klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut is vooral gericht op de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt een intake afgenomen, waarin een functie-taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt. We geven informatie, gericht advies en een eventuele behandeling van de arbeidsrelevante klachten. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject oa. bestaan uit een (reïntegratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Daardoor kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen worden of oplossen. We zullen ons zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. We werken hierbij nauw samen met alle betrokken beroepsgroepen, waaronder huis- en bedrijfsartsen, arboadviseurs en verzekeringsartsen.
Maar ook op gebied van de primaire en secundaire preventie bieden wij interventies!
Bovendien participeren we voor de aanpak van arbeidsgerelateerde klachten in de netwerken van FNN (Fysio-Netwerk Nederland ).
Voor meer informatie over de diensten en producten die wij bieden zie www.fysoptima.nl