huisregelement

Huisreglement Zorgwaard fysiotherapie en Oefentherapie Mensendieck

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig  zijn.
 • Zorgwaard is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • Zorgwaard is niet verantwoordelijk  voor  diefstal  van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar  geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer  u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op afgesproken tijd ophalen. Wanneer u  10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. aan de balie.
 • Neem, óók  wanneer  u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen. Indien wenselijk bevestigd de therapeut uw afspraak per e-mail.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor  persoonlijk  letsel  van  cliënten, welke zich niet aan de instructies van de therapeut hebben gehouden.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • Indien u in bezit bent van een Niet Reanimeren Vignet bent u zelf verantwoordelijk om dit kenbaar te maken bij uw therapeut.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is in het reglement weergegeven:

 • Behalve de therapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de

behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

 • Betaling voor de therapeutische diensten geschiedt binnen

14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere

ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Zorgwaard fysiotherapie en Mensendieck

Versie 1.2 – september 2016