Privacyregelement

Privacyreglement

Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden

als vervanging van de Wet persoonsregistratie (WPR). In de wet staat beschreven hoe

hulpverleners moeten omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van hun patiënten.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: iedere handeling met betrekking tot

gegevens van identificeerbare natuurlijke personen (betrokkenen). Het gaat dan om

activiteiten als: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,

gebruiken, raadplegen, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, afschermen, wissen en

vernietigen van persoonsgegevens.

In de WBP wordt niet alleen de bescherming geregeld van gegevens die in een

gegevensbestand zijn vastgelegd, zoals in de WPR. Het gehele proces van

gegevensverwerking, van het verzamelen tot het vastleggen en doorgeven van

persoonsgegevens, dient aan zorgvuldigheidseisen te voldoen.

De WBP eist dat een instelling de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens

inzichtelijk maakt.

De nieuwe WPB kent een aantal beginselen die Zorgwaard moet naleven bij de

verwerking van persoonsgegevens [i]

De WBP kent een aantal algemene beginselen waaraan de verantwoordelijken zich moeten

houden.

Samenvatting:

a. De persoonsgegevens moeten behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet

verwerkt worden. Gegevens mogen later niet voor een ander doel gebruikt worden, dan

waarvoor ze oorspronkelijk verzameld zijn. Behalve wanneer dit doel verenigbaar is met

het oorspronkelijke doel.

b. Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt met ondubbelzinnige toestemming van

de betrokkenen. In principe moet de verantwoordelijke een betrokkene altijd informeren

over de gegevensverwerking, tenzij deze hiervan al op de hoogte is. (let op: het

vermoeden dat iemand op de hoogte is of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn is

niet voldoende).

c. Het is verboden om zogenoemde bijzondere gegevens te verwerken. Bedoeld worden hier

onder meer gegevens met betrekking tot iemands godsdienst, ras, politieke gezindheid,

gezondheid enz.

d. Hulpverleners binnen de gezondheidszorg, waaronder fysiotherapeuten/oefentherapeuten, mogen wel

gegevens over iemands gezondheid verwerken, maar uitsluitend voor zover dat

noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling van de betrokkenen of het beheer

van een groepspraktijk. Gegevens betreffende iemands gezondheid mogen alleen worden

verwerkt door personen, die tot geheimhouding zijn verplicht.

Verwerking van persoonsgegevens moeten worden gemeld bij het College Bescherming

Persoonsgegevens. Op grond van het Vrijstellingsbesluit (WBP) geldt voor een groot aantal

veelvoorkomende en algemeen bekende verwerkingen een uitzondering van deze

meldingsplicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave                                                                                                                             pagina

 Voorwoord                                                                                                                     3

 Richtlijn voor gebruik van het handboek                                                          4

 Privacyreglement Zorgwaard                                                                                 6


Voorwoord

Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden

als opvolger van de Wet persoonsregistraties (WPR). Hiermee werd de Europese Richtlijn

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geïmplementeerd.

De invoering van deze wet heeft gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens

In dit privacyhandboek gaat het om bescherming van de inforationele privacy: de

regels met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens van patiënten.

 Veel patiënten weten niet wat er met hun gegevens allemaal gebeurt. Daarom is het

belangrijk, dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij de beroepsbeoefenaar

in goede handen is. De Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht zorgaanbieders die een

instelling in stand houden of vormen, kwalitatief goede zorg aan hun patiënten te leveren. Het

gaat hier om verantwoorde zorg, dat wil zeggen patiëntgerichte zorg van een goed niveau. De

privacy van de patiënt behoort tot deze verantwoorde zorg. Duidelijkheid over wat er met de

persoonsgegevens van betrokkenen gebeurt, is dan ook zeer belangrijk.

Dit reglement is van kracht op Zorgwaard, bij de patiënt in de thuissituatie en alle

andere plaatsen, hier niet benoemd, waar fysiotherapeutische zorg wordt verleend. Dit

reglement geldt óók voor cliënten die een of andere training of cursus volgen.

Alle fysiotherapeuten/oefentherapeuten(maten, medewerkers, waarnemers, stagiaires) en secretaressen, voor

zover van toepassing, worden geacht zich aan dit privacyreglement te houden.


Richtlijn voor gebruik van het handboek

Inleiding

Doel

Doel van dit handboek is:

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in verband met de verwerking

van persoonsgegevens van patiënten in het kader van zorg- of hulpverlening door de

medewerkers van Zorgwaard, voor zover dat met het oog op een goede

behandeling van de betrokkene noodzakelijk is. Dit handboek verschaft tevens inzicht in de

wijze waarop dit gebeurt.

Dit handboek richt zich op de volgende doelgroep:

. patiënten;

. cliënten

. maten en medewerkers van Zorgwaard

Verantwoordelijk voor de samenstelling van dit handboek is:

Praktijkhouder

 

Gebruik

Dit handboek is bedoeld als naslagwerk, de antwoorden op vele praktische vragen met

betrekking tot de privacybescherming van betrokkenen kunnen in dit handboek opgezocht

worden.

De praktijk is de eindverantwoordelijke voor het gebruik van het handboek. Dit houdt onder

meer in dat zij ervoor zorg zal dragen dat het bestaan en het doel en gebruik van het handboek

bij de medewerkers / patiënten die dit aangaat bekend is en dat het handboek op een

toegankelijke plaats wordt neergezet.

Het handboek wordt verstrekt aan:

. Maten

. Fysiotherapeuten / oefentherapeuten/ medewerkers

Tevens is het privacyhandboek in te zien op de website www.zorgwaard.com

Onderhoud

De samensteller is verantwoordelijk voor het onderhoud van het handboek en zal aan de hand

van de ingediende en goedgekeurde mutaties eenmaal per jaar de inhoud van het handboek

actualiseren.

Voorstellen tot mutaties dienen aan de samensteller te worden doorgegeven. Alle

medewerkers van Zorgwaard zijn hiertoe bevoegd.

De gebruikers van het handboek worden van de doorgevoerde mutaties op de hoogte gesteld

door de samensteller van het handboek.

 Distributie

De praktijkhouder is verantwoordelijk voor verspreiding en het actueel houden van het

handboek door vervanging van de gewijzigde bladzijden.


 Privacyreglement Zorgwaard

 

3.1. Begripsbepalingen

1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

natuurlijke persoon;

2. zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de

lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een

beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn

beroepsuitoefening;

3. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,

verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van

terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het

afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

4. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van

gegevens;

5. verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

6. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van

gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde

wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op

verschillende personen;

7. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het

bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor

de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

8. bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens

verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

9. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

10. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig

persoon, die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker

gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

11. ontvanger: degene, aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

12. toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende

wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt ,dat de hem betreffende

persoonsgegevens worden verwerkt;

13. het College bescherming persoonsgegevens: het CBP heeft tot taak toe te zien op de

verwerking van persoonsgegevens;

14. klachtencommissie: de commissie ingesteld overeenkomstig de Wet Klachtwet

Cliënten Zorgsector.

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in

een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. [1]

3.3. Doel

1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de

Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP en -voor zover van

toepassing- de bepalingen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

verder te noemen WGBO.

2. Dit reglement is van toepassing binnen Zorgwaard en heeft betrekking op het

door de instelling op te stellen overzicht van genoemde verwerkingen van

persoonsgegevens. Dit overzicht vormt één geheel met dit reglement.

3. Binnen de doelstelling van dit reglement zullen geen andere gegevens worden opgenomen

dan onder artikel 2 omschreven.

 

3.4. Vertegenwoordiging

1. Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar treden de ouders die het ouderlijk gezag

uitoefenen dan wel de voogd in plaats van de betrokkene.

2. Hetzelfde geldt voor de betrokkene die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en niet in

staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

3. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot

een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders

op.

4. Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een

redelijke waardering van zijn belangen terzake, dan treedt, in volgorde als hier

weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op:[2]

. de curator of mentor indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem

het mentorschap is ingesteld;

. de persoonlijk gemachtigde indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd,

tenzij deze persoon niet optreedt;

. de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet

wenst of ontbreekt;

. een kind, broer of zus van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst.

5. Echter ook indien de betrokkene de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en wel in staat

is tot een redelijke waardering van zijn belangen, heeft hij de mogelijkheid een andere

persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats als vertegenwoordiger op te treden.

6. De toestemming kan door de betrokkene of zijn vertegenwoordiger te alle tijden worden

ingetrokken.

7. De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed

vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van

zijn taken te betrekken.

8. Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de

verantwoordelijke zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na

jegens deze vertegenwoordiger, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg

van een goed verantwoordelijke.

9. Voor de verstandelijk gehandicapte patiënt geldt een ander regime: In geval van

een minderjarige patiënt moet toestemming gevraagd worden aan de ouders of

voogd.

Bij een meerderjarige, verstandelijk gehandicapte, patiënt moet de schriftelijk

gemachtigde (door de patiënt) of een andere, door de wet aangewezen,

vertegenwoordiger de toestemming verlenen (mentor, curator e.d.).

 

3.5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en

zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze, die onverenigbaar is met de

doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden

waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake

dienend en niet bovenmatig zijn.

4. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking

van persoonsgegevens. Zijn handelwijze met betrekking tot de verwerking van de

persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement. De

verantwoordelijke is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet

naleven van dit reglement. [3]

3.6. Verwerking van persoonsgegevens (voor zover niet zijnde zorggegevens)

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt, indien aan een van onderstaande

voorwaarden is voldaan:

. de betrokkene voor de verwerking zijn toestemming heeft verleend; [4]

. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene

partij is, of voor handelingen, die op verzoek van de betrokkene worden verricht en

. dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; [5]

. dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;

. dit noodzakelijk is voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak; [6]

. dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde én

het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.

3.7. informatieverstrekking aan de betrokkene

gegevens verkregen bij betrokkene

1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen deelt de

verantwoordelijke voor het moment van verkrijging de betrokkene mede: [7]

. zijn identiteit;

. de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de

betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

2. De betrokkene verstrekt nader informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens,

de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt

gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking

te waarborgen. [8]

Dit is anders indien andere doelen dan zorgverlening een zelfstandige doelstelling vormen van de verwerking, bijvoorbeeld

wetenschappelijk onderzoek. In dat geval kan niet zonder meer worden aangenomen dat de betrokkene van deze

doelstellingen weet heeft. Kennisgeving aan individuele betrokkenen van verwerking van hun gegevens, alsmede van de

doeleinden die daarmee worden nagestreefd, is in dit geval noodzakelijk.

 

gegevens elders verkregen

3. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene worden verkregen,

deelt de verantwoordelijke de betrokkene op het moment van vastlegging van hem

betreffende gegevens, of wanneer de gegevens bestemd zijn voor een derde, uiterlijk

op het moment van de eerste verstrekking, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is,

4. de volgende informatie mede:

5. zijn identiteit ;

6. de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.

7. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van

de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat

ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en

zorgvuldige verwerking te waarborgen.

8. Het bepaalde onder 3 is niet van toepassing indien de mededeling van de informatie

aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval

legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

9. Het bepaalde onder 3 is eveneens niet van toepassing indien de vaststelling of de

verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de

verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk

voorschrift dat tot de vastlegging of het verstrekken van de hem betreffende gegevens

heeft geleid.

10. Indien de verantwoordelijke de betrokkene niet heeft geïnformeerd conform dit artikel,

betekent dit dat de persoonsgegevens op een niet behoorlijke en onzorgvuldige wijze

zijn verwerkt. [9]

 3.8. specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens

1. Voor verwerking van zorggegevens is uitdrukkelijke toestemming [10] van de betrokkene vereist, tenzij het een geval betreft als genoemd in de leden 2 of 6 of indien verstrekking noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.

2. Zonder toestemming van de betrokkene kunnen – met inachtneming van het derde lid -

door de verantwoordelijke persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden verstrekt

aan:

. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke

dienstverlening voor zover dat noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of

verzorging van de betrokkene; dan wel met het oog op het beheer van de organisatie van

de verantwoordelijke;

. verzekeraars voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de

verzekeringsinstelling te verzekeren risico met uitsluiting van lid 4 en de betrokkene geen

bezwaar heeft gemaakt, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de

verzekeringsovereenkomst.

3. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van ambt,

beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding

zijn verplicht.

4. Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de

gegevensverwerking de beroepsbeoefenaar die deze gegevens heeft verzameld of diens

waarnemer. Voorts hebben toegang tot de gegevensverwerking de verantwoordelijke en

de bewerker persoonsgegevens voor zover dat met het oog op een goede behandeling of

verzorging dan wel het beheer noodzakelijk is.

5. Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen alleen worden verstrekt voor

zover deze gegevens uitsluitend betrekking hebben op de betrokkene die deze gegevens

heeft verstrekt. [11]

6. Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet

herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke besluiten deze te verstrekken ten behoeve van

doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de gegevensverwerking.

7. Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke

gezindheid en seksuele leven mogen uitsluitend worden verstrekt voor zover dit

noodzakelijk is in aanvulling op de verstrekking van persoonsgegevens betreffende

iemands gezondheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

8. Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve

van wetenschappelijk onderzoek en statistiek worden verstrekt indien:

9. het onderzoek een algemeen belang dient,

10. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,

12. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van

de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

3.9. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende

verwerkte gegevens.

2. De gevraagde inzage en of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

3. Een mogelijke beperkinggrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen

van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen.

4. Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden

gebracht.

3.10. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene

afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens

indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake

dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.

3. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk

wordt uitgevoerd.

4. De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende

gegevens.

5. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het

schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk of dan wel in hoeverre hij

daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

6. De verantwoordelijke verwijdert [12] de gegevens binnen drie maanden na een daartoe

strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring

van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover

bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

3.11. Bewaren van gegevens

1. De verantwoordelijke stelt vast hoe lang de opgenomen persoonsgegevens bewaard

blijven. Deze bewaartermijn is:

. voor medische en zorggegevens in beginsel tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip

waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed

hulpverlener casu quo de verantwoordelijke voortvloeit;

. gegevens in het kader van de wet BOPZ dienen vijf jaar na dato van vervaardiging of

beëindiging van behandeling te worden bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs uit

de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit;

. gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de

verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens

worden verwerkt, tenzij geanonimiseerd of voor zover ze uitsluitend voor historische,

statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.

2. Indien de bewaartermijn van de zorggegevens is verstreken of de betrokkene doet een

verzoek tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de

desbetreffende medische persoonsgegevens verwijderd, zulks binnen een termijn van drie

maanden.

3. Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de

bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring

op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en

de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

 

3.12. Melding van een verwerking van gegevens

1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor

de verwezenlijking van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt

alvorens met de verwerking wordt aangevangen gemeld bij het CBP.

2. De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking

van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld indien deze is

onderworpen aan voorafgaand onderzoek.

 

3.13. Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden

nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

. verantwoordelijke;

. een van de andere maten;

. het CBP verzoekt een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de

verantwoordelijke in overeenstemming is met de WBP;

 

 3.14. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

1. Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.

2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt

aan betrokkenen.

3. Dit reglement is op 1 oktober 2012 in werking getreden en is in de praktijk Zorgwaard te zien.. Een uittreksel van het privacyreglement is in de wachtkamer port folio

en op de website (www.zorgwaard.com in te zien.

4. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.[1] Verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden en ten behoeve van

de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement.

[2]  De hier genoemde categorieën vertegenwoordigers komen overeen met de in de WGBO en BOPZ genoemde categorieën

[3] De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De verantwoordelijke is niet aansprakelijk, indien

hij kan aantonen dat hem aangaande de betreffende onrechtmatigheid niet kan worden toegerekend.

[4] De verantwoordelijke moet ervoor zorgdragen dat de betrokkene voldoende geïnformeerd is alvorens toestemming kan

worden gegeven (zgn. informed consent). Deze expliciete toestemming hoeft niet schriftelijk te worden gegeven.

Toestemming kan ook blijken uit woord of gedrag.

 

[5] Bijvoorbeeld de gegevensaanlevering in het kader van artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen.

[6] Hierbij dienen ook de verantwoordelijk in het kader van de Wet Bijzonder Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) en/of de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) worden betrokken.

[7] Deze algemene kennisgeving kan geschieden door bijvoorbeeld het uitreiken van een informatiebrochure of door

informatie over het reglement en de verwerking van persoonsgegevens op te nemen in de huisregels.

[8] Aangezien de verwerking van de gegevens wordt gedaan door een zorgverlenende instelling, mag in het algemeen worden

aangenomen dat de betrokkene weet of kan weten dat verwerking van gegevens plaatsvindt. Kennisgeving van opname van

gegevens aan de individuele betrokkene kan dan achterwege blijven. Volstaan kan worden met een algemene kennisgeving

van het bestaan van de verwerking en dit reglement.

 

[9] Het niet voldoen aan de informatieplicht zal leiden tot een onrechtmatige verwerking. Zie ook artikel 5, lid 1.

[10]  De uitdrukkelijke toestemming: de betrokkene dient in woord, geschrift of gedrag uitdrukking te hebben gegeven aan

zijn wil toestemming te verlenen aan de hem betreffende gegevensverwerking.

[11]  Verwerking van persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen met betrekking tot anderen dan degene omtrent

wie de gegevens oorspronkelijk zijn verkregen is ook niet toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of

enig familielid waarop de gegevens eveneens betrekking hebben.

het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige

inspanning kost en

 

[12]Onder verwijdering dient men tevens vernietiging te verstaan.